Pragati Works

 25-Oct-2019,Friday, 16:44:08

1) सर्व प्रकारचे शासकिय , निम शासकिय कार्यालयाचे प्रोजेक्टस राबवुन विकास करणे .

2)   मल्टीपरप्रोज (बहुउद्देशिय) काम शोधुन सर्वागिन प्रगती करणे व समाजीक दशा बदलवणे .

3) तांत्रिक प्रशिक्षण सेवा निमार्ण करुन प्रगती करणे व शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे .

4) सर्व्हेक्षण , तपासणी , अहवाल तयार करणे , तसेच दलित ,गरिब गरजु लोकाना मदत करणे

5)शिक्षणाचे प्रचार्थ  बालक मन्दिर  , प्राथमिक , माध्यमिक , तांत्रिक शाळा , महाविद्यालय स्थापण 

करुन चालविणे .  मुलामुली करिता डि.एड ,बिएड , बि पि एड , कृषी महाविद्यालय  सुरु करणे .

6)   मागास्वर्गिय  अनुसुचित जाती , जमाती व भटक्या मुला मुली करिता आत्याधुनिक तांत्रिक

शिक्षणाकरिता प्रशिक्षण , शिक्षणासाठी  आयोजन करणे . आदिवासी विकास योजना राबविणे . 


Atta